måndag 1 december 2014

Del 3: Symptom vid ME


Fatigue - en förlamande, kronisk trötthet

Huvudsymptomet vid ME är en långdragen, handikappande trötthet/ energisvikt/ utmattning som är handikappande och inte kan vilas bort. Tröttheten utlöses/ förvärras av aktivitet och det föreligger en, jämfört med friska, kraftigt förlängd återhämtningsfas efter såväl fysiska som mentala påfrestningar. Denna trötthet benämns ofta Fatigue.

Möjligen orsakas energibristen av att cellernas energiproducenter (mitokondrierna) inte kan utnyttja syre i en normal omfattning, vilket leder till en mindre effektiv energiproduktion, en ökad laktatproduktion och en störd ATP/ ADP-omsättning.

Sjukdomsförsämring efter aktivitet - aktivitetsutlöst utmattning (PENE)

De flesta patienter har en tröskelnivå när det gäller såväl fysiska som mentala aktiviteter som om den överskrids leder till försämring. Hos svårt sjuka patienter utlöser minimala fysiska aktiviteter som att förflytta sig inomhus eller enkla vardagsbestyr denna försämring. Det finns helt enkelt en fysiologisk oförmåga att producera tillräckligt med energi även för små ansträngningar. Försämringen är oftast mest uttalad 1-2 dygn efter aktiviteten och försämringen kan kvarstå i dagar till månader. Oftast förvärras en rad symptom synkront med den invalidiserande tröttheten. Vanligen drabbas individen av feber och influensasymtom, ökad smärta och/ eller kognitiva problem.

Förklaringen tycks vara förändrad autonoma regleringen av exv hjärta och lungor. Man har sett att hjärta och lungor hos ME-patienter inte svarar på ett normalt sätt vid fysisk ansträngning. Andetagen blir korta, grunda och syreupptagningsförmågan är kraftigt försämrad (> 50%). Hjärtfrekvensen stiger inte som förväntat och hjärtat pumpar inte ut tillräcklig mängd blod vid varje hjärtslag (hjärtminutvolym). Sammantaget leder detta till försämrat blodflöde och försämrad syresättning av muskler och hjärna. Försämringen i blodflöde och syresättning gör musklerna svaga och snabbt uttröttbara. På motsvarande sätt drabbas hjärnan med nedsatt/ försämrad kognitivbearbetnings- och neurologisk förmåga.

Efter ansträngning finns en kvarstående syrebrist i kroppen vilket kan vara förklaringen till den långa tid för återhämtning som ses vid ME. Hjärtats frekvens ligger förhöjd längre efter ansträngning än normalt i ett försök att kompensera den kvarstående syrebristen/ mjölksyran i musklerna.

I de uppdaterade Kanadakriterierna (2011) har man tydliggjort detta fenomen genom att lansera termen Post-Exertional Neuroimmune Exhaustion (PENE) – aktivitetsutlöst neuroimmun utmattning som ersättning för det tidigare använda, mer diffusa Post-Exertional Malaise – aktivitetsutlöst försämring.

Smärta

Vid ME förekommer kronisk smärta. Smärtan varierar oftast både över tid och i intensitet. Flera typer av smärta förekommer t ex är neurogen och/ eller cirkulationsrelaterad smärta vanlig. Typiskt är att smärtan flyttar sig i kroppen. Smärtlindring fungerar ofta/ ibland dåligt för dessa patienter och de kan på grund av sin överkänslighet för läkemedel ha svårt att tåla många preparat.

Muskelvärk av fibromyalgityp är vanligt
Ledvärk utan samtidig svullnad eller rodnad är vanligt
Nacke- och ryggvärk med motoriska störningar kan förekomma
Huvudvärk av, en för patienten, ny typ är karakteristiskt för ME.
Migrän och spänningshuvudvärk är vanligt förekommande
Sömnrubbningar

Sömnrubbningar/ sömnbesvär förekommer hos de flesta ME-patienter men kan vara av olika slag. Vanligt är att man inte är utvilad efter en natts sömn, inte ens om nattsömnen varit av normal längd. I det akuta sjukdomsstadiet sover många betydligt mer än normalt (hypersomni) medan det senare i sjukdomsförloppet är vanligt att man har svårt att somna, att sömnen är sönderhackad (fragmenterad), att djupsömnen är störd, att man drömmer livligt (dyssomni). Sömnen kan också störas av ständiga uppvaknanden för att besöka toaletten eller på grund av hjärtarytmier/ cirkulationsstörningar. Restless legs (RLS) och sömnapné förvärrar situationen.

Sömnstörningarna innebär att kroppens normala återhämtnings- och reparationsmekanismer sätts ur spel.

Immunologiska symptom

Återkommande, ofta ansträngningsutlöst halsont
Svullna lymfkörtlar (speciellt på halsen och under armarna)
Ansträngningsutlöst feber
Återkommande, ofta ansträngningsutlöst influensaliknande symptom
Ny överkänslighet mot mat, mediciner och/eller kemikalier
När det gäller immunologiska symtom tycks det finnas två undergrupper

En grupp som är infektionskänslig och får nya infektioner oftare än innan de drabbades av ME
En grupp som nästan aldrig drabbas av ny infektioner än innan de drabbades av ME
Orsaken är oklar men föremål för fördjupad forskning.

Neuroendokrina symptom

Onormal (lägre eller högre) och dagligt fluktuerande kroppstemperatur med ibland snabba kast mellan överhettning och frysningar
Perioder av svettning
Kalla händer och fötter
Intolerans mot hetta och kyla
Neurologiska/kognitiva symptom

Yrsel, ostadighet och balansproblem
Stimulikänslighet med överkänslighet mot ljud, ljus och lukter
Hjärntrötthet
Nedsatt koncentrationsförmåga
Nedsatt stresstålighet
Försämrat närminne
Försämrad inlärning
Nedsatt uppfattningsförmåga
Svårigheter att processa information
Kognitiva problem dvs försämringen av hjärnans funktioner benämns ofta som ”hjärndimma” och kan vara mycket handikappande såväl i vardag som i arbete för ME-patienter.

Autonoma symptom

Svårt att stå still pga svimningskänsla, extrem trötthet
Lågt blodtryck
Svimningskänsla
Hjärtklappning med eller utan rytmstörning
Andnöd/ andningsbesvär efter ansträngning
Symptom från mage och tarm

Tarmrubbningar av IBS-typ är vanligt liksom mag-tarmproblem på grund av ny överkänslighet/ allergi mot födoämnen som tidigare tålts.


Källa: GotahälsanInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna några rader, och mitt tips är att först kopiera det du skrivit eftersom det ofta krånglar när man väl ska publicera det och kanske måste testa igen. Hoppas att det ska funka!